logotyp

  • kontakt czarny
  • kontakt czerwony

zdjecie

Firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski, kierując się troską o profesjonalną obsługę podmiotów wykonujących przewozy drogowe, zaprasza do współpracy w zakresie doradztwa w kwestiach prawnych oraz finansowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji wiedzę, wieloletnie doświadczenie poparte referencjami i profesjonalizm działania.

Maciej Wyrzykowski

 

W dniu 11 lutego 2016r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, uchylił rozstrzygnięcia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego a także Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kary w wysokości 4100 zł.

Skarga przygotowana została przez naszą firmę, a spór pomiędzy stroną postępowania a organami w nie zaangażowanymi, dotyczył sposobu obliczania terminu pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami pobrania danych z kart kierowców. Sąd przyznał rację stronie, uchylając w następstwie wydane w sprawie decyzje o nałożeniu kary. (sygnatura: II SA/Sz 1009/15)

Wskutek działań podjętych przez naszą firmę, udało się zmniejszyć kary nałożone za wwiezienie emigrantów do Wielkiej Brytanii.

W dniu 30 listopada 2015r. na pokładzie pojazdu należącego do firmy z Wielkopolski znaleziono 6 nielegalnych emigrantów. Na kierowcę nałożono karę w wysokości łącznej 3600 £, zaś wysokość kary nałożonej na przewoźnika to 5400 £.

Firma nasza podjęła działania zmierzające do uchylenia tak ogromnych kar. Po zredagowaniu i przesłaniu do angielskiej Straży Granicznej stosownych odwołań, karę nałożoną na kierowcę zmniejszono do kwoty 150 £. Firma wykonująca przewóz zapłaci natomiast 1200 £ mniej, bowiem karę zmniejszono do 4200 £. Przygotowane przez naszą firmę dokumenty pozwoliły więc zaoszczędzić ponad 4500 £ (1200 przewoźnik oraz 3450 kierowca).

Nie jest to pierwsza sprawa tego rodzaju prowadzona z powodzeniem przez firmę Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski. (Sygnatura: CECPT /18297; CAL/CP/12092)

Klient naszej firmy otrzymał uzasadnienie wyroku na mocy którego uchylona została decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary w wysokości 15 000 zł. Kontroli dokonano w dniu 20 maja 2014r. w Stykowie. W jej toku pracownicy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego stwierdzili wykonywanie przewozu bez zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym kategorii VII. Organ I instancji nałożył karę w wysokości 15 000 zł. Firma nasza sformułowała odwołanie od tej decyzji, które zgodnie z „tradycją” GITD utrzymującego w mocy wszystkie – nawet rażąco naruszające prawo rozstrzygnięcia - nie przyniosło efektu . Zredagowana została zatem i złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który po rozpoznaniu sprawy uchylił decyzję organu odwoławczego wskazując, że wydana została ona z naruszeniem art. 6, art. 7, art. 11 oraz art. 107 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym strona postępowania, którą jest firma z woj. Podkarpackiego w dalszym ciągu nie musi płacić nałożonej kary. Postępowanie to będzie kontynuowane. (sygnatura wyroku: VI SA/Wa 4026/14 z dnia 27 października 2015r.)

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego w siedzibie przedsiębiorcy z województwa Kujawsko-Pomorskiego, nałożono karę administracyjną w wysokości 12 700zł. Sporządzone zostało odwołanie, które redagowała firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski. Po jego rozpatrzeniu Główny Inspektor Transportu Drogowego uchylił decyzję organu I instancji i nałożył karę w wysokości 8 300 zł. Zatem kwota 4 400 zł pozostanie w kieszeni przewoźnika. W tej chwili analizowana jest zasadność dalszego procedowania sprawy i ewentualnego skierowania jej na drogę sądową. (decyzja nr: BP.500.266.2014.0993.BD2.18449 z dnia 30.11.2015r.)

W dniu 15 października 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o nałożeniu kary na Klienta firmy Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski. Sankcja w wysokości 5000 zł. wymierzona została za wykonywanie przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii IV. Po wyczerpaniu drogi administracyjnej skierowana została skarga do WSA. Skład orzekający uchylił decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego podzielając podniesione w skardze argumenty naruszenia przez obydwa organy zaangażowane w postępowanie art. 7, art. 77 oraz art. 107 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (sygnatura: VI SA/Wa 756/15 z dnia 15 października 2015r.)

Wskutek działań firmy Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski udało się zaoszczędzić 800 €. Klient naszej firmy wykonywał na terenie Niemiec przejazd pojazdem, którego masa całkowita została przekroczona. Oprócz niewielkiej kary wobec przewoźnika i kierowcy orzeczono przepadek korzyści uzyskanej z nielegalnego działania. Organy niemieckie uznały, że Przedsiębiorca powinien zapłacić 1300€. Podjęte w sprawie czynności doprowadziły do zredukowania nałożonej kary do kwoty 500 €.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 listopada 2015r. uchylił decyzje Wielkopolskiego WITD jak i Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 18 900 zł. Obydwa rozstrzygnięcia wieńczyły kontrolę przeprowadzoną w siedzibie firmy transportowej z terenu Wielkopolski. ( sygnatura III SA/Po 441/15 z dnia 3 listopada 2015r.)

Firma Doradztwo Transportowe Maciej Wyrzykowski zredagowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zarzucając tamtejszemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowemu, jak i Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji po kontroli przeprowadzonej w siedzibie jednego z przedsiębiorców. Sąd podzielił zarzuty formułowane pod adresem decyzji ostatecznej organu odwoławczego i uchylił wydane rozstrzygnięcie o nałożeniu kary w wysokości 5600 zł. Zaznaczyć należy, że kara nałożona w tej sprawie przez organ I instancji opiewała na 8150 zł. Wskutek wniesionego odwołania GITD zmniejszył ją do 5 600 zł ale i ta decyzja nie znalazła uznania sądu. ( całość uzasadnienia na ww.orzeczenia.nsa.gov.pl – sygnatura: II SA/Go 717/15 z dnia 4 listopada 2015r.)

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies